PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS SÔNG CẦU

Số:5/ KH - THCS

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sông Cầu, ngày 10 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

            Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Công văn số: 110/HD-PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019;

Trường THCS Sông Cầu xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

 Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai.

II. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai:

 - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng - Trưởng ban;

+ Các Phó ban: TTCM;

+ Thư ký: Thư ký HĐ nhà trường;

+ Các thành viên: Ban TTND, kế toán;

 - Ban chỉ đạo căn cứ vào Quy chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1882/SGDĐT-KHTC ngày 31/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019.

III- NỘI DUNG:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1 Cam kết chất lượng giáo dục:

- Đầu năm nhà trường công khai chất lượng thông báo kết quả năm học 2016- 2018;

- Họp phụ huynh học sinh thông báo kết quả công khai của lớp tới toàn thể phụ huynh đồng thời yêu cầu phụ huynh thảo luận đưa ra những ý kiến đóng góp cùng phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu để cuối năm đạt được chỉ tiêu  trường đề ra. Giáo viên chủ nhiệm thống nhất với phụ huynh và đề nghị phụ huynh quan tâm hỗ trợ học sinh trong việc học tập ở nhà và ở trường.

1.2. Chất lượng giáo dục thực tế:

Cuối năm nhà trưòng tổng hợp chất lượng xếp loại 2 mặt giáo dục theo biểu mẫu 09 thông báo niêm yết công khai toàn trường và thông báo toàn thể phụ huynh qua kỳ họp phụ huynh cuối năm học.  

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng

2.1. Công khai cơ sở vật chất:

Công khai cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

         2.2. Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, và nhân viên.

3. Công khai về thu chi tài chính:

3.1. Thực hiện công khai tài chính của cơ sở giáo dục

Công khai các khoản được phép thu của nhân dân trong năm học và dự toán chi được sự bàn bạc nhất trí của phụ huynh học sinh.

Công khai vốn ngân sách nhà nước cấp cho trường và chi khác trong năm học, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

3.2. Công khai mức thu học phí và các chế độ miễn giảm cho người học

Công khai các khoản chi trong nhà trường bằng vốn cấp của ngân sách nhà nước.

Công khai chính sách hàng năm về trợ cấp đối với người học thuộc diện hưởng chính sách.

FILE ĐÍNH KÈM

Ba công khai - 2018-2019.pdf 

KE HOACH TUYEN SINH LOP 6 NAM HOC 2018- 2019.pdf 

ke hoach thùc hien 3 cong khai 2018-2019.pdf