Học sinh khối 9 ngày đầu tới trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19